1. Szkoła jest członkiem Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.
2. Cykl kształcenia trwa 12 lat.
3. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy 0-11 .
4. Nowy rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września, a kończy się w pierwszą
niedzielę czerwca.
5. Zajęcia lekcyjne trwają w godzinach od 10:00 do 14:00.
6. Przerwa świąteczna oraz ferie zimowe i wiosenne ustalane są na podstawie kalendarza
szkoły św.Izydora.
7. Do szkoły przyjmowani są uczniowie w wieku od 5 do 18 lat. .
8. Dzieci przyjmowane są do odpowiedniej klasy na podstawie sprawdzianu umiejętności
językowych.
9. Szkoła realizuje cele i zadania określone w programie nauczania opracowanym przez
Centralę Polskich Szkół Dokształcających, a w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania,
b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych
w programie,
c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do możliwości szkoły,
d) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kół zainteresowań i
zespołów artystycznych
10. Uczeń przebywający w szkole podczas zajęć:
a) lekcyjnych, znajduje się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia,
b) pozalekcyjnych, pod opieką osoby prowadzącej zajęcia , za zgodą rodziców.
11. Podczas imprez pozalekcyjnych uczeń znajduje się pod opieką rodziców lub osoby przez
nich upoważnionej.
. 12. Nauczyciele sprawują dyżury w szkole podczas przerwy.
13. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi,
na okres nie dłuższy niż 3 lata .
15. Rodzice uczniów danej klasy mogą wystąpić do dyrektora szkoły z prośbą o zmianę
wychowawcy (decyzję swą dyrektor musi podjąć w ciągu 14 dni po wpłynięciu wniosku)
16. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania, który ma na celu wartościowanie
postępów ucznia. Obowiązuje następująca skala ocen:
a) z przedmiotów: 1,2,3,4, 5,6
b) z zachowania: wzorowe,bardzo dobre, dobre, poprawne i nieodpowiednie.
17. Postępy w nauce sprawdzane są w formie ustnej i pisemnej.
18. Nauczyciel ma obowiązek informowania rodziców o efektach pracy ich dzieci w
dowolnie wybranej formie.

Aneks do Regulaminu Szkoły, pkt.4: 

"Nowy rok szkolny rozpoczyna siȩ w pierwszą sobotę po Labor Day, a kończy się po przepracowaniu minimum 32 sobót”.

FaLang translation system by Faboba