Regulamin Ucznia

1. Uczeń ma prawo:

a. do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

b. do jawnej oceny zachowania i postępów w nauce,

c. do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

d. do pomocy w przypadku trudności w nauce.

 

2.Uczeń ma obowiązek:

a. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

b. przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych osób,

c. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

    (uczeń, który zniszczy sprzęt szkolny lub wyrządzi inne szkody, zobowiązany jest do naprawy i pokrycia kosztów),

d. przestrzegania i wykonywania zadań i poleceń wydawanych przez nauczyciela,

e. punktualnego przychodzenia do szkoły.

 

3 .Uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych w skali rocznej, nie będzie klasyfikowany i   promowany do następnej klasy.

 

4. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b. wzorową postawę,

c.  wybitne osiągnięcia.

 

5 .Nagrodę przyznaje dyrektor szkoły lub organizacje pozaszkolne na wniosek nauczyciela lub Komitetu Rodzicielskiego.

 

6. Ustala się następujące rodzaje nagród:

a. pochwała wychowawcy klasy,

b. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

c.  nagrody i dyplomy.

 

7. Za nieprzestrzeganie satutu uczeń może być ukarany:

a. upomnieniem wychowawcy klasy,

b. upomnieniem dyrektora szkoły,

c. zawieszeniem w prawach ucznia,

d. usunięciem z listy uczniów szkoły.

 

8. Ukarany uczeń może odwołać siȩ do dyrektora szkoły, odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni.

 

9. Szkoła ma obowiązek informować rodziców ( prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie lub udzielonej karze.

 

10. Na wniosek wychowawcy lub rodzica, za zgodą i na warunkach określonych przez Radę Pedagogiczną, uczeń może być przeniesiony do wyższej klasy. 

FaLang translation system by Faboba